Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Werkwijze:
Het Straathoekwerk is voor alle jongeren in de gemeente Rijssen-Holten, daarin wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, etniciteit of geloofsovertuiging. De meest belangrijke jongeren die de Straathoekwerker benadert zijn de "maatschappelijk kwetsbare" jongeren.

Onder maatschappelijk kwetsbare jongeren verstaan we:
- Jongeren die overlast, hinder of bedreiging veroorzaken naar de omgeving.
- Jongeren die weinig tot geen aansluiting hebben bij de maatschappij.
- Jongeren die experimenteren met gestelde regels en afspraken, waarden en normen, waardoor conflicten ontstaan met de maatschappij.
- Jongeren met individuele problemen, waardoor ze in een negatieve spiraal zitten of kunnen raken.

Het Straathoekwerk legt contacten met jongeren en werkt aan het opbouwen van een vertrouwensband. Vanuit dit uitgangspunt worden jongere(n) begeleid en ondersteund om zo de hulpverleningsbereidheid te vergroten en om een integraal passend hulp- en dienstverleningstraject op te starten. Het straathoekwerk signaleert problematiek, ontwikkelingen en trends en legt dit neer bij de juiste instelling, zoals hulpverlening, gemeente of politie.

Het Straathoekwerk pakt de problemen van overlast rondom jongerengroepen aan op 3 gebieden te weten:
- De domeingerichte aanpak
- De groepsgerichte aanpak
- De individueel gerichte aanpak 
Door deze gecombineerde aanpak levert de Straathoekwerker een bijdrage aan het vergroten van integrale veiligheid.

In samenwerking met de netwerkpartners haalt de Straathoekwerker de jongeren uit de anonimiteit. Door te weten om welke jongeren het gaat en ze aan te spreken op hun gedrag op straat, vermindert vaak de overlast en wordt de veiligheid en de leefbaarheid op straat vergroot. Veiligheid is echter een subjectieve beleving en rondom jongerengroepen hangt een negatieve beeldvorming. De Straathoekwerker legt niet alleen contacten met de jongeren maar ook met de buurt en bemiddeld in de vaak “verstoorde” relatie tussen jongerengroepen en buurtbewoners.

Contact

STRAATHOEKWERK RIJSSEN-HOLTEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
straathoekwerk@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: